Vår strategi är värdeskapande på lång sikt

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag. Vår mission är att skapa hållbart och långsiktigt värde för aktieägarna med en attraktiv avkastning. Vi investerar i industriinnehav, fastigheter och skogar.

Ahlström Capital förenar de bästa sidorna hos ett industriföretag, ett investeringsföretag och ett familje-företag. Vi investerar tillgångar som släkten Ahlström har byggt upp under de senaste 160 åren. Som ett av de största investeringsföretagen i Finland har vi betydande finansiella resurser. Vi har en stark industriell kompetens, effektiva processer och en aktiv och ansvarsfull ägares attityd.

Våra industriinvesteringar inkluderar betydande innehav i börsnoterade företag samt direkta investeringar i onoterade företag. De erbjuder möjligheter till en stark värdeökning med flexibel ägotid. Fastighets- och skogsinvesteringar utgör den stabila grunden i vår portfölj och de ger ett starkt kassaflöde och solid värdeökning. Vi äger och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark och Kauttua.

Släkten Ahlströms värderingar – ambition och ansvar – styr all vår verksamhet. Vi har en lång historia och vi vill föra vidare detta arv och öka företagets värde för kommande generationer. Vi är en ansedd ägare som leder våra egna och våra företags verksamheter på ett professionellt sätt och värnar om en god förvaltningskultur.

Vårt mål är att ha den ledande rollen i börsnoterade bolag och att vara majoritetsägare i onoterade bolag. Samtidigt välkomnar vi också saminvesteringsmöjligheter med investerare som delar våra värderingar. Ahlström Capital investerar i etablerade företag som är starkt positionerade på attraktiva marknader och erbjuder en potential för ytterligare utveckling och värdeskapande.

Vi har planer för värdeskapande för alla företag och deltar aktivt i att utveckla företagen. Vi utvecklar företagen genom styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner, förvärv och avyttringar.

För att kartlägga potentiella förvärvsobjekt samt utveckla våra nuvarande företag använder vi en omfattande mängd urvalskriterier. Det är väsentligt att förstå företagens styrkor och svagheter, hur attraktiv affärsverksamheten är samt potentialen för värdeskapande i företagen. Vår viktigaste prioritering är att fortsätta att utveckla de befintliga företagen, men vi letar också efter nya företag att investera i.

När det gäller fastigheter investerar vi i fastigheter med centralt läge i södra Finland. Vi skapar värde genom aktivt ägande och vår förmåga att genomföra fastighetsutvecklings- och ombyggnadsprojekt.

Vi investerar i skogstillgångar i västra, mellersta och östra Finland. Vi är en av de största privata skogsägarna i Finland.