Hållbarhet ingår i Ahlström Capitals roll som en aktiv ägare

Hållbarhet ingår i Ahlström Capitals roll som en aktiv ägare. I ägarrollen förenas långsiktig hållbar utveckling med värdeökning för våra aktieägare. Som ett familjeägt investeringsbolag vill vi på Ahlström Capital föra vidare den Ahlströmska släktens arv och öka företagets värde för kommande generationer.

Ahlström Capital förväntar sig att ansvaret även ska omfatta portföljbolagens verksamhet. Genom aktivt deltagande i styrelsearbete och handledning stödjer vi våra portföljbolag i deras ansvarsinsatser. Samtliga portföljbolag är engagerade i ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vi uppmuntrar även våra portföljbolag att ha en öppen dialog med intressenterna.

Vi beaktar ansvar i all vår verksamhet. Hållbarhetsaspekter beaktas redan under förvärvsprocessen och under pågående utvecklingsarbete i samtliga portföljbolag. Utvärderingen av potentiella förvärv omfattar en bedömning av långsiktiga hållbarhetsrisker.

Ahlström Capital har en liten direkt inverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Eftersom vi kan inverka på dessa aspekter genom våra portföljbolag är vårt arbete som en ansvarsfull investerare och långsiktig ägare av högsta prioritet. Finansiell styrka och flexibilitet är en förutsättning för vår förmåga att utveckla våra portföljbolag både i nuläget och i framtiden.

Vi vill utveckla och engagera våra medarbetare. Vi lägger vikt vid strategisk kompetensutveckling och vid främjande av jämställdhet och mångfald. Vi strävar efter att kontinuerligt arbeta för en god nivå av arbetshälsa, säkerhet och arbetsmiljö, något som också omfattar balansen mellan arbete och privatliv.

Vårt goda anseende och möjligheten att göra bra affärer bygger på god affärsetik. Vi säkerställer att våra värderingar och etiska regler följs i all verksamhet och att alla medarbetare förstår och följer dem. När vi väljer affärspartner, väljer vi dem som gör affärer på ett etiskt sätt och handlar i enlighet med släkten Ahlströms värderingar.

Vi främjar sund bolagsstyrning och transparens i alla våra företag. Sund bolagsstyrning skapar värde och vi strävar efter hög transparens i all vår verksamhet. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår förvaltning och kommunikation för att säkerställa ett högklassigt och långsiktigt förtroende.

Vi förvaltar våra investeringar på ett sätt som noggrant bedömer miljökonsekvenserna. Vi tar hänsyn till hållbarhet och energieffektivitet när vi väljer fastigheter till vår fastighetsportfölj. Vi bevarar den biologiska mångfalden och handlar ansvarsfullt vid avverkning när vi förvaltar våra skogsinvesteringar. Vi främjar också en agenda för miljömässig hållbarhet i våra industriinnehav.

 

Donationer

A Ahlström Capital donerar medel till tre topphögskolor för att stöda den inhemska forskningen och utbildningen. Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto universitet samt Åbo Akademi får ta emot donationer på sammanlagt 250 000 euro.

Pressmeddelande